Need Help ?
Call: +977- 075520119

समाचार बिस्तारमा

कक्षा ११ र १२ का छात्रा र दलित विद्यार्थीहरुको प्रमाणित विवरण तुरुन्त सम्बन्धित स्रोतकेन्द्रमा बुझाउनु हुन अनुरोध छ ।

नबप्रवेशी ३३० जना शिक्षकहरुको सेवा प्रवेश तालिम सम्पन्न भयो ।